معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : مهدی   افتخاری

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

مهدی افتخاری

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^